top of page

Gemeenschapsfonds Schiedam

Voor iedereen en door iedereen

Het Gemeenschapsfonds verwerft inkomsten uit schenkingen en legaten. Deze worden aangewend voor ondersteuning van de projecten. Het fonds staat dicht bij de mensen en kent daarom de mogelijkheid om donateur te worden. Voor slechts € 25,- per jaar maakt u het tal van Schiedamse organisaties mogelijk om leuke dingen te doen voor onze stad. Samen maken we Schiedam leuker.

Wij steunen nieuwe initiatieven en projecten op het vlak van onderwijs, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en gezondheidszorg door geld ter beschikking te stellen. Zo dragen wij bij aan de kwaliteit van de lokale samenleving. Ook een aanvraag indienen? Lees meer over de voorwaarden.

 

Vragen kun je mailen naar info@gemeenschapsfondsschiedam.nl

In ons jaarverslag vind je een overzicht van de schenkingen van het afgelopen jaar. 

 

Onze inkomsten komen uit schenkingen en legaten. Maar je kan ook donateur worden. Voor €25,- per jaar kun je al een bijdrage leveren om te helpen. Samen maken we Schiedam nóg leuker.

Copy of Foto_CMV_Harpe_Davids_Schiedam[1]_edited.jpg
Missie

Missie

De introductie van de gemeenschapsfondsen in Nederland heeft plaatsgevonden in 2001 met de start van het Experiment Lokale Gemeenschapsfondsen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het experiment is gestart met een zestal proefgemeentes door het hele land. Na het eerste jaar is het aantal langzaam uitgebreid met spontane aanmeldingen van verschillende organisaties. 

Het uitgangspunt bij de oprichting van gemeenschapsfondsen in de verschillende gemeenten was het gegeven dat de samenleving verandert. Burgers willen meer invloed uit kunnen oefenen op hun directe leefomgeving en wat daarin gebeurt. Overheden moeten keuzes maken, die niet altijd in het belang van iedereen zijn.  Dat vraagt om een andere wijze van werken en meer om initiatieven vanuit burgers en organisaties. Het gemeenschapsfonds wil hierin als intermediair fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van netwerken, maar vooral door financiële ondersteuning van groepen in de samenleving. 

Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van het Gemeenschapsfonds Schiedam wordt gevormd door: 

De Raad van Toezicht van het Gemeenschapsfonds Schiedam wordt gevormd door:

  • Hein van Asseldonk

  • Ad van Leeuwen

ANBI

Donateur

Het fonds staat dichtbij de mensen en kent daarom de mogelijkheid om donateur te worden. Voor slechts €25,- per jaar maakt u het tal van Schiedamse organisaties mogelijk om leuke dingen te doen voor onze stad. 

ANBI

Naam:

Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam

Fiscaal nummer:

8168.63.295

Contactgegevens:

Rietkraag 16 - 3121TB Schiedam
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl

 

Bestuur:

M.J.C. Houtkamp - voorzitter
J.A. Boswinkel - secretaris
A.F. de Leede - penningmeester
M.A.D. Verhoeven-Spek
M.M. Poel- van Rijswijk
I. Reuser-Schuring

Doel:

Het Gemeenschapsfonds Schiedam beoogt steun te verlenen aan projecten op een zeer breed terrein. Het stelt gelden ter beschikking ten gunste van het lokale algemene nut, die aangewend worden voor het in stand houden en versterken van de kwaliteit van de lokale gemeenschap en het vorm geven aan en het stimuleren van de betrokkenheid van de burgers bij deze gemeenschap.

Beloningsbeleid:

Het bestuur oefent zijn taak geheel onbezoldigd uit. Er zijn geen werknemers in dienst.

Financiën:

Het fonds beschikt in tegenstelling tot vele andere fondsen, niet over een in het verleden opgebouwd of beschikbaar gesteld vermogen waarvan de vermogensgroei kan worden uitgekeerd. Het fonds zal zelf geld bij 'Schiedammers' en 'Schiedamse bedrijven' moeten genereren voordat het kan uitkeren en is dus eigenlijk een intermediair tussen 'donateurs' en 'aanvragers'. De dóór hen beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor activiteiten vóór Schiedammers. Hiermee wordt beoogd de betrokkenheid van Schiedammers en Schiedamse bedrijven bij lokale aangelegenheden te vergroten en de kwaliteit van het wonen en leven in Schiedam een positieve impuls te geven.

 

Activiteiten:

Zie jaarverslagen op onze website

 

Financiële verantwoording:

Zie jaarverslagen op onze website

bottom of page