top of page

Beleid

Het Gemeenschapsfonds Schiedam verleent steun aan projecten die ten goede komen aan de Schiedamse samenleving. Het richt zich daarbij met name op kleinschalige projecten waarbij betrokkenheid, ontplooiing en vrijwilligersinzet kernbegrippen zijn.
Het belangrijkste doel van het fonds is het helpen ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij extra hulp goed gebruikt kan worden. Met name richt het fonds zich op de volgende gebieden:

 • onderwijs en onderzoek, 

 • kunst en cultuur, 

 • sport en recreatie, 

 • natuur en milieu, 

 • gezondheidszorg. 
   

Het Gemeenschapsfonds werkt in de openbaarheid. Dit betekent dat het fonds verantwoording aflegt over de manier waarop het geld in de lokale samenleving wordt besteed. 

De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat zowel aan het fonds gedane schenkingen, als door het fonds verrichte schenkingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Daarnaast zijn aan het fonds gedane schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar voor de schenker.

Het Gemeenschapsfonds Schiedam geeft in principe geen steun aan: 

 • Instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling

 • Instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten 

 • Instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te bekostigen 

 • Projecten die behoren tot de normale werkzaamheden

 • Projecten die reeds een aanvang hebben genomen of vlak voor de aanvang worden ingediend

 • Overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen

 • Individuen

St Triple C door Paul de Graaff.jpg
bottom of page