top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam inzake een toegekende donatie


1. De toegezegde donatie is gemaximeerd en zal onder geen enkele voorwaarde hoger worden. 

2. Uw instelling mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van een toegezegde donatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons aan derden overdragen.

3. Onze donatie is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan. Indien de verantwoording lager is dan de ingediende begroting kan de donatie worden aangepast.

4. U dient ons tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) onze donatie, alsmede op de voortgang van het project.

5. Onze donatie wordt verleend onder voorwaarde van een juiste nakoming door uw instelling van de met ons gemaakte afspraken. Wij behouden het recht voor onze donatie in te trekken, of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
- er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
- er geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;
- de door ons toegezegde donatie naar ons oordeel niet (volledig) benodigd zijn;
- faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw instelling, dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van uw instelling;
- wij met de door u ingediende stukken (zoals de verantwoording en het dekkingsplan) dan wel met een wijziging van de projectopzet niet instemmen;
In deze gevallen kan door ons ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.

6. Wij behouden ons het recht voor om publiciteit te geven aan de door ons verstrekte steun. Indien u uit publiciteitsoverwegingen onze naam wilt gebruiken, dan verzoeken wij u die correct en volledig te hanteren: Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
Wilt u ons logo gebruiken? Dan kunt u het logo via onze website (www.gemeenschapsfondsschiedam.nl) downloaden of contact met ons opnemen. 

7. De donatie wordt overgemaakt nadat bijgaande akkoordverklaring alsmede alle overige gevraagde informatie door ons is ontvangen en door ons akkoord is bevonden.

8. Op basis van de eindafrekening na afloop van het project wordt de donatie uitgekeerd. Of een deel daarvan afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. De eindafrekening dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes maanden na de besteding van de donatie te worden toegezonden.

bottom of page