ANBI Informatie

Naam : Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
Fiscaal nummer : 8168.63.295
Contactgegevens : Rietkraag 16 - 3121TB Schiedam
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl
Bestuur : M.J.C. Houtkamp - voorzitter
J.A. Boswinkel - secretaris
J. de Vos - penningmeester
A.F. de Leede
M.A.D. Verhoeven-Spek
M.M. Poel- van Rijswijk
Beleidsplan : Het Gemeenschapsfonds Schiedam beoogt steun te verlenen aan projecten op een zeer breed terrein. Het stelt gelden ter beschikking ten gunste van het lokale algemene nut, die aangewend worden voor het in stand houden en versterken van de kwaliteit van de lokale gemeenschap en het vorm geven aan en het stimuleren van de betrokkenheid van de ingezetenen bij deze gemeenschap.
Beloningsbeleid : Het bestuur oefent zijn taak geheel onbezoldigd uit. Er zijn geen werknemers in dienst.
Doelstelling : Het fonds beschikt in tegenstelling tot vele andere fondsen, niet over een in het verleden opgebouwd of beschikbaar gesteld vermogen waarvan de vermogensgroei kan worden uitgekeerd. Het fonds zal zelf geld bij "Schiedammers" en "Schiedamse bedrijven" moeten genereren voordat het kan uitkeren en is dus eigenlijk een intermediair tussen "donateurs" en "aanvragers". De dóór hen beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor activiteiten vóór Schiedammers. Hiermee wordt beoogd de betrokkenheid van Schiedammers en Schiedamse bedrijven bij lokale aangelegenheden te vergroten en de kwaliteit van het wonen en leven in Schiedam een positieve impuls te geven.
Activiteiten : Zie jaarverslagen op onze website
Financiële
verantwoording
: Zie jaarverslagen op onze website